Zöldkártya - műszaki vizsgáztatás

Telephelyünkön - típustól függetlenül - vizsgáztatjuk lakókocsiját, lakóautóját

  • helyszíni, megvárható műszaki vizsga - típustól függetlenül lakókocsira, lakóautóra, személygépkocsira, tehergépkocsira, utánfutóra stb.
  • vizsgaidőpontok: bármely napon, nyitvatartási időben, soron kívül is.

Műszaki vizsgadíjak:

 

Személgépkocsi, lakóautó

1400 ccm-ig

Személgépkocsi, lakóautó

1401-2000 ccm

Személgépkocsi, lakóautó

2001 ccm felett

Lakókocsi, utánfutó
E.G.F.T. 11 700 Ft 11 700 Ft 11 700 Ft 11 500 Ft
Hatósági díj 16 290 Ft 16 290 Ft 16 290 Ft 10 490 Ft
Összesen 27 990 Ft 27 990 Ft 27 990 Ft 21 990 Ft
         
Eredetiség vizsgálat 17 000 Ft 18 500 Ft 20 000 Ft 16 000 Ft
Összkerékmeghajtás pótdíj 4 100 Ft 4 100 Ft 4 100 Ft  


Tájékoztató járműtulajdonosok számára a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával és az időszakos vizsgálatával kapcsolatos a 2010. január 1-jén hatályba lépő változásokról.

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosul a járművek műszaki vizsgálatának rendje.

Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi, így az állampolgárok számára választásuk szerint biztosított a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen egy eljárásban, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljon meg.

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel a közlekedési hatóság az általa kiadott Műszaki Adatlap alapján a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.

Továbbra is a műszaki vizsga végén, a jármű forgalmi engedélyében az érvényességi idő a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül, a közlekedési hatóságnál. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető vagy a műszaki vizsga során olyan megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése megtörténik.

A fentiek alapján 2010. január 1-jétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnik.

A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet részt venni. A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni.

Lássunk néhány példát:

Műszaki érvényesség 2011. március, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január -> a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011. márciusában kell elvégezni.

Műszaki érvényesség 2010. január, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. december -> a környezetvédelmi ellenőrzést 2010. januárjában kell elvégezni.

Műszaki vizsga 2009.decemberben megtörtént, annak érvényessége 2011. december, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január -> a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011. decemberben a műszaki vizsgával együtt kell elvégezni.)

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége nő abban a tekintetben, hogy a jármű műszaki állapota feleljen meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1-jével a hatósági ellenőrzést követően a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, míg a környezetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével - saját felelősségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja közlekedhet, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.

Ezt követően a műszaki vizsgára bejelentkezhet, a bejelentkezés során kap igazolást attól a vizsgáló állomástól, ahol a vizsgálatot elvégzik. Ezen igazolás egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélynek felel meg.

A fentieken túl további jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat és helyette a műszaki vizsga során a jármű előzetes eredetiség vizsgálatának elvégzése történik, minden olyan esetben amikor korábban a nyilvántartások alapján (integrált és eredetiségvizsgálati hatósági nyilvántartás) nem került sor. Ennek díja természetesen hozzáadódik a műszaki megvizsgálás díjához. A változás lényege, hogy a hatósági nyilvántartások alapján kerül megállapításra, hogy a jármű korábban átesett-e integrált, vagy eredetiségvizsgálaton

A közlekedésigazgatás területén a jármű tulajdonváltozásához kötött és a járműnyilvántartásba történő bejegyzést megelőző előzetes eredetiségvizsgálat részletszabályait kormányrendelet fogja a későbbiekben szabályozni. A gépjármű tulajdonosokat érintő lényeges változás, hogy megszűnik a jelenlegi un. sárgacsekkes befizetési lehetőség. 2010. január 1-jét követően, az e tevékenységre a hatósággal megállapodást kötött vizsgálóállomások helyszínén lehet befizetni.

Budapest, 2009. december 19.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

Tájékoztató járműtulajdonosok számára a közúti járművek előzetes eredetiség vizsgálatával kapcsolatos a 2010. január 1-jén hatályba lépő változásokról.

2010. január 1-vel az előzetes eredetiség vizsgálat eljárása megváltozik. A továbbiakban kettéválik a kérelemre induló és a hivatalból induló eredetiség vizsgálat az alábbiak szerint:

  1. Kérelemre irányuló közlekedési igazgatási eljárás (pl.: adásvétel esetében)

  2. Hatóság elrendeli műszaki vizsga során elrendelt közlekedés hatósági eljárás (volt integrált vizsgálat)

Kérelemre induló, közlekedési igazgatási eljárásként kell az előzetes eredetiség vizsgálatot lefolytatni a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet által előírt esetekben:

" (2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9)-(10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:

a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;

e) biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;

f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;"

Ez esetben az előzetes eredetiség vizsgálat célja, hogy az eljárás végén kapott KEK KH által kiállított hatósági bizonyítványt az okmányirodában valamilyen eljárás keretében felhasználjuk.

Hivatalból indult közlekedési hatósági eljárás keretében kell az előzetes eredetiség vizsgálatot elvégezni a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján:

" (15) Az időszakos vizsgálat során a vizsgáló állomás - a 2006. január 1-jét követően újként forgalomba helyezett jármű kivételével - a gépjármű és a gépjármű pótkocsija azonosító adatainak ellenőrzését előzetes eredetiségvizsgálat keretében végzi: a) amennyiben a vizsgált járművön nem végeztek sem eredetiségvizsgálatot, sem integrált vizsgálatot, továbbá

b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén."

Ez esetben az eredetiség vizsgálat eredménye a "Műszaki adatlap"-on szerepel. A "Műszaki adatlap" nem alkalmas az okmányirodai eljárásokban előírt eredetiségvizsgálat megtörténtének igazolására.

2

A két eljárás eljárási szabályai eltérnek. Amennyiben Önnek az első bekezdés alapján jogszabály előírja az eredetiség vizsgálatot, akkor Önnek a vizsgálóállomáson ezt kell kérelmeznie. Ebben az esetben az ezt követő időszakos műszaki felülvizsgálatokon már az előzetes eredetiség vizsgálat nem kerül hivatalból elrendelésre! Ha az eljárás hivatalból kerül elrendelésre, arról a KEK KH nem bocsát ki hatósági bizonyítványt, csupán a Műszaki adatlapon jelenik meg az eredetiség vizsgálat eredménye, melyet nem fogadnak el az okmányirodák a járművek átírásához.

Amennyiben Önnek az okmányirodai ügyintézéshez van szüksége eredetiség vizsgálatra és ezzel egy időben a műszaki vizsgálatra is az alábbiak szerint célszerű eljárni:

  1. Önálló előzetes eredetiség vizsgálat kérelmezése, majd ezt követően

  2. Műszaki vizsgálat kérelmezése

Ebben az esetben megkapja az előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt is, ami lehetőséget biztosít az okmányirodai ügyintézésre.

Amennyiben Önnek nincs szüksége okmányirodai ügyintézésre, az előzetes eredetiség vizsgálatot nem kell kérelmeznie. Ha a járműve első alkalommal 2006. január 1 napját megelőzően került forgalomba helyezésre és a járművön még nem végeztek előzetes eredetiség vizsgálatot vagy integrált vizsgálatot, az időszakos vizsgálat alkalmával a közlekedési hatóság a jármű eredetiség vizsgálatát hivatalból elrendeli. Ebben az esetben a vizsgadíjon felül az előzetes eredetiség vizsgálat hatósági díját is meg kell fizetni. Az eredetiség vizsgálati kötelezettség megállapítása a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartása alapján történik. A nyilvántartás 2001 évtől kezdve tartalmazza az előzetes eredetiség vizsgálatok adatait.

Mindkét eljárás lefolytatható a Nemzeti Közlekedési Hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomásokon és a közlekedési hatóság által engedélyezett kijelölt vizsgálóállomásokon is. Mindkét eljárásért azonos mértékű díj fizetendő.

Az előzetes eredetiség vizsgálat hatósági díjait a 29/2000 (VI.16.) BM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:

3. számú melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai

Díj Ft/db

 

1. A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak:

a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig)

17 000

b) középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig)

18 500

c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett)

20 000

2. Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:

a) 500 ccm hengerűrtartalomig

15 500

b) 500 ccm hengerűrtartalom felett

17 000

3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj:

14 000

4. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak:

20 000

3

5. Tehergépkocsik

5.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig

21 000

5.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól

22 000

6. Autóbusz

a) szállítható személyek száma 20 főig

21 000

b) szállítható személyek száma 20 fő felett

22 000

7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű

20 000

8. Pótkocsi

8.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi)

16 000

8.2. Nehéz pótkocsi

17 500

8.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)

19 000

Budapest, 2009. december 30.

Nemzeti Közlekedési Hatóság